GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Prohlášení správce

Naše obchodní společnost SMILE ENERGY, s.r.o., se sídlem Ó. Lysohorského 1274, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 19256329 coby správce osobních údajů a provozovatel webu www.smileenergy.cz, se při nakládání s Vašimi osobními údaji řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Vaše osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu s GDPR.

  1. Jaké údaje jsou zpracovány a k jakému účelu

Pro uzavření kupní smlouvy potřebujeme, abyste nám sdělili Vaše jméno, příjmení (případně název společnosti, IČ a DIČ, kontaktní osobu), adresu bydliště nebo sídla (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. V případě vrácení zboží a kupní ceny potřebujeme znát i číslo Vašeho bankovního účtu, na který má být kupní cena vrácena. Rovněž jsou námi evidovány všechny Vaše uskutečněné nákupy v našem e-shopu. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem, při vyzvednutí reklamovaného zboží nebo při vrácení kupní ceny od Vás můžeme požadovat
i předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

  1. Údaje zpracovávané bez Vašeho souhlasu

K uskutečnění obchodu, dodání zboží, vyřízení reklamace, vrácení kupní ceny a k souvisejícím úkonům není potřebný Váš souhlas se zpracováním osobním údajům, neboť se jedná o plnění smluvního závazku.  Vaše právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se tedy v tomto případě neuplatní. Vaše osobní údaje však nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností vůči orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování
vč. profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány po dobu platnosti kupní smlouvy a dále nejméně po dobu pěti let od ukončení smluvního vztahu dle zákona o účetnictví. Po skončení platnosti smlouvy a nároků s plněním smlouvy spojených bude s těmito údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a dle Nařízení GDPR.

  1. Údaje zpracovávané s Vaším výslovným souhlasem

K tomu, abyste mohli být registrováni v našem e-shopu jako stálý zákazník je potřeba Vašeho výslovného souhlasu uděleného v rámci této registrace. Rovněž je potřeba tohoto souhlasu, pokud budete chtít být informováni o našich obchodních akcích (souhlas se zasíláním obchodních sdělení). Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti a platební morálky. Máte právo u těchto osobních údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním těchto osobních údajů zejm. zrušením registrace nebo oznámením, že si nepřejete zasílat obchodní sdělení. Osobní údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím osobám s výjimkou plnění smlouvy a plnění zákonných povinností. Tyto osobní údaje mohou být předmětem profilování. Osobní údaje budou námi zpracovávány, dokud nebude Váš souhlas odvolán.

  

  1. Vaše práva v souvislosti se zpracováním

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva: Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje zákazníka, pokud tomu nebrání zákonné překážky např. plnění zákonných povinností správce, a zákazník o to požádá. Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro plnění povinností ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.  Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu a následně je předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V případě, že bude zákazník nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ve Frýdku-Místku ,dne 24.5.2023

Už žádné shánění servisních techniků. Detekuje případné chyby a každý den informuje servisní tymy o všech změnách jednotlivých elektráren. Každodenní vyhodnocování výroby FVE, diagnostika odchylek výroby střídačů a stringů.

FV elektrárna STANDARD

3,36 kWp

Bez baterie

Ročně ušetříte až 22 360 Kč
Cena: 270 000 Kč
Výše dotace: 86 900 Kč
Cena pro Vás: 183 100 Kč

8 panelů

FV elektrárna COMFORT

7,98 kWp

8,20 kWh

Ročně ušetříte až 54 500 Kč
Cena: 490 000 Kč
Výše dotace: 225 500 Kč
Cena pro Vás: 264 500 Kč

19 panelů

FV elektrárna EXCLUSIVE

10,08 kWp

16,40 kWh

Ročně ušetříte až 67 100 Kč
Cena: 630 000 Kč
Výše dotace: 225 500 Kč
Cena pro Vás: 404 500 Kč

24 panelů

FV elektrárny Alpha Ess

až 9,9 kWp

Návratnost nákladů spojených s pořízením fotovoltaické elektrárny se při současných cenách pohybuje okolo 7 až 9-ti let. 

FV elektrárny SolaX

až 9,9 kWp

Podstatné snížení ročních nákladů utrácených za elektřinu, ale i omezení závislosti na dodavateli elektřiny, případně pořízení elektromobilu.

NZÚ
Light

cena od 1 Kč

Využijte státní dotaci ve výši 90 000 Kč a pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu za minimální náklady.